przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY W CENTRUM INFORMNACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GDAŃSKU

DYREKTOR POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU,

UL. PONIATOWSKIEGO 4A, 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTY

W CENTRUM INFORMNACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GDAŃSKU

 

OFERTA NR 1/2016 Z DNIA 1 SIERPNIA 2016 R.

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze – pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoznacznym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

b) min. 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z ochroną przyrody, środowiska, edukacją ekologiczną

c) znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z ochroną przyrody,

d) umiejętność organizowania i realizowania przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej,

e) prawo jazdy kat. B,

f) znajomość obsługi komputera – MS Office, GIS

 

g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. WYMAGANIA DODATKOWE:

a) preferowane wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym

b) kreatywność w przygotowaniu różnych form edukacji ekologicznej,

c) umiejętność pracy edukacyjnej z różnymi grupami odbiorców,

d) znajomość zagadnień prawnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania parków krajobrazowych,

e) znajomość środowiska przyrodniczego województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych,  

f) wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, odporność na stres, dyspozycyjność,

g) komunikatywna znajomość języków obcych,

h) umiejętność pracy w zespole.

4. ZAKRES STANOWISKA PRACY:

a) edukacja ekologiczna,

b) czynne uczestniczenie w działaniach i akcjach promujących postawy pro środowiskowe organizowane przez CIEE i inne komórki organizacyjne PZPK,

c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z komórkami organizacyjnymi PZPK oraz osobami prawnymi i fizycznymi,

d) współpraca z samorządami, organizacjami ekologicznymi i innymi organizacjami mającymi związek z edukacją ekologiczną,

e) prowadzenie spraw kancelaryjnych CIEE,

 

5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

- praca wykonywana zarówno w biurze jak i w terenie

- obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie)

- wysiłek głównie umysłowy,

- wynagrodzenie zgodnie z przepisami,

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

a) list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502) tj. imię(imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

b) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

c) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopia prawa jazdy,

e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

g) w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w punkcie 6 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk , z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 1/2016” w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. Decyduje data wpływu oferty do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – www.bip.pomorskieparki.pl oraz na tablicy informacyjnej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku  w lipcu 2016., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

 

 

Data publikacji: 01.08.2016 (15:45)Data aktualizacji: 01.08.2016 (15:45)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 2790

Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk