przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Referent ds. edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku

 Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -
 
referent ds. edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku
 
Oferta nr 3/2010 z dnia 4 października 2010 r.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDN
 1. Wykształcenie: wyższe na kierunku:- biologia, geografia, leśnictwo, ochrona        środowiska, turystyka i rekreacja
 2. prawo jazdy kategorii B,
 3. biegła obsługa komputera (Pakiet Office),
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2008 r. Nr.223, poz. 1458/.
WYMAGANIA DODATKOWE
 1. Umiejętność prowadzenia praktycznych zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej,
 2. znajomość ustawy o ochronie przyrody
 3. doświadczenie w przygotowywaniu zajęć dydaktycznych, prezentacji multimedialnych w zakresie ochrony przyrody oraz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej,
 4. znajomość środowiska przyrodniczego woj. Pomorskiego,
 5. znajomość języków obcych,
 6. odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
ZAKRES STANOWISKA 
PRACY
 1. Organizacja działalności edukacyjnej w różnorodnych formach: warsztatów jedno i kilkudniowych, akcji, festynów, konkursów, imprez ekologicznych, itp. oraz dla różnych poziomów wiekowych,
 2. przygotowywanie materiałów edukacyjnych: konspektów, scenariuszy, programów zajęć oraz publikacji o charakterze edukacyjnym,
 3. organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń, prelekcji związanych z edukacją ekologiczną oraz promocją walorów parków krajobrazowych,
 4. gromadzenie eksponatów związanych z ochroną przyrody, krajobrazu, historii i kultury oraz organizowanie stałych lub okresowych wystaw,
 5. współpraca ze szkołami, bibliotekami, stowarzyszeniami, lokalnymi samorządami, administracja leśną w zakresie edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parków,
 6. udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań, programów i projektów edukacyjnych.
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. List motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów, potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik Nr 1 do Regulaminu,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, i że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych - załącznik Nr 2 do Regulaminu.
MIEJSCE PRACY
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych,
 
Oddział w Kartuzach – Ośrodek Edukacji
 
Ekologicznej w Szymbarku, ul. Szkolna 1a,
 
83-315 Szymbark.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 18 października 2010 r. Decyduje data wpływu aplikacji do Biura. 
Dokumenty należy składać z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 3/10”.
 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
O terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.
 
Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do konkursu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Szarych Szeregów 14
 
informuje, że warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent ds. edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku nr 3/2010 z dnia 4  października 2010r.  spełniają następujące osoby:
 
1. Pan Jacek Mankiewicz zamieszkały w Kościerzynie
 
2. Pan Mateusz Drężek zamieszkały w Kościerzynie
 
3. Pani Emilia Drężek zamieszkała w Kościerzynie
 
4. Pan Sebastian Rembalski zamieszkały w Bytowie
 
5. Pani Beata Grabowska zamieszkała w Łęgach
Data publikacji: 04.10.2010 (23:09)Data aktualizacji: 04.10.2010 (23:09)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 4066

Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk