przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, PZPK powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku)


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje PZPK, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji PZPK powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez PZPK, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 

Data publikacji: 13.11.2017 (08:31)Data aktualizacji: 14.06.2019 (11:07)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Marcin Fąfara
Autor: Dariusz Wrzosekliczba wejść: 3655

Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk