Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Nabór na stanowisko urzędnicze starszy referent ds. administracyjno-organizacyjnych

Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

starszy referent ds. administracyjno-organizacyjnych

Oferta nr 3/2015 z dnia 9 lutego 2015r.

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze – pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony. 
W miesiącu grudniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w  rozumieniu  przepisów o szkolnictwie wyższym;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. preferowany 1 rok stażu pracy w urzędach administracji samorządowej;
 2. preferowani absolwenci kierunków technicznych lub kierunków w zakresie: gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, geodezji, prawa itp.;
 3. znajomość ustaw wraz z praktycznym zastosowaniem:
  • o gospodarce nieruchomościami w zakresie wykonywania trwałego zarządu,
  • prawo budowlane w zakresie podstawowym dot. przeglądów okresowych obiektów budowlanych, remontów itp.;
 4. umiejętność:
 • precyzyjnego, poprawnego językowo logicznego formułowania dokumentów o charakterze normatywnym, umów, pism;
 • pracy z przepisami – ustalania regulacji prawnych mających zastosowanie w dokonywanych czynnościach, ich właściwej interpretacji i stosowania;
 1. odpowiedzialność, staranność, systematyczność, odporność na stres, kreatywność;
 2. biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office);
 3. umiejętność organizacji pracy własnej i umiejętność pracy w zespole;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. prawo jazdy kat. B

WARUNKI PRACY

 1. większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wykonywana częściowo w biurze, częściowo w terenie;
 2. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu;
 3.  wysiłek głównie umysłowy;
 4.  wynagrodzenie zgodnie z przepisami.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH     ZADAŃ MA STANOWISKU

1) prowadzenie dokumentacji nieruchomości Zespołu, w tym dokumentacji związanej z działalnością remontową, inwestycyjną oraz stanem technicznym i prawnym;

2) przygotowywanie projektów uchwał, umów i innych dokumentów związanych z gospodarka nieruchomościami;

3) przygotowywanie oraz realizacja zadań z zakresu działalności remontowej i inwestycyjnej we współpracy z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych;

4) monitorowanie oraz przygotowywanie danych do rozliczenia kosztów i przychodów z tytułu użytkowania nieruchomości Zespołu (własnych, najmowanych);

5) koordynowanie oraz wykonywanie przeglądów okresowych w obiektach budowlanych Zespołu we współpracy z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych;

6) prowadzenie spraw związanych z gospodarką transportową Zespołu, w szczególności:

 • ewidencja środków transportu, ich utrzymanie i prawidłowa eksploatacja,
 • dokonywanie zakupów samochodów, zlecenie remontów
  i przeglądów oraz zbywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • ewidencja kart drogowych i rozliczanie zużycia paliwa

7) prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej, w tym środkami rzeczowymi i drukami, zaopatrzeniem  materialno-technicznym na cele administracyjne, przeprowadzenie weryfikacji sprzętu w Zespole, brakowanie zużytych  sprzętów i materiałów,

8) przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych przy udziale komórek merytorycznie odpowiedzialnych, ewidencja tych aktów oraz okresowa aktualizacja wykazów;

9) ewidencjonowanie aktów prawnych dotyczących Zespołu.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1.  życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej;
 2.  list motywacyjny;
 3.  dokument poświadczający wykształcenie ( kserokopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie);
 4.  kwestionariusz osobowy;
 5.  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje);
 6.  kserokopie świadectw pracy;
 7.  zaświadczenie o zatrudnieniu- w przypadku trwania stosunku pracy;
 8.  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 9.  oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe;

10.  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

MIEJSCE PRACY

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Biuro Zespołu,
ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk

    Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (w sekretariacie) lub pocztą na adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a z dopiskiem: „nabór - starszy referent ds. administracyjno- organizacyjnych - Oferta pracy nr 3/2015terminie  do dnia 23 lutego 2015 r.

    Aplikacje, które wpłyną do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

     Na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny lub rozmowę i test kwalifikacyjny zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.pomorskieparki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z własnoręcznym podpisem.

 

 

 


Data publikacji: 09.02.2015 (14:20)Data aktualizacji: 09.02.2015 (14:20)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 6547

Przejdź do góry strony