Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Referent ds. administracyjno-organizacyjnych

 Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
 
referent ds. administracyjno-organizacyjnych
 
Oferta nr 7/2011 z dnia 07.03. 2011 r.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1.    Wykształcenie: średnie o profilu ogólnym lub
 
zawodowym umożliwiające wykonywanie
 
zadań na stanowisku,
 
2.    biegła obsługa komputera (Pakiet Office),
 
4.    niekaralność za przestępstwa popełnione
 
umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub
 
umyślne przestępstwo skarbowe,
 
5.    nieposzlakowana opinia,
 
6.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz
 
korzystania z pełni praw publicznych,
 
7.    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
 
ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
 
samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr.223, poz.
 
1458/.
WYMAGANIA DODATKOWE
1.    znajomość specyfiki funkcjonowania
 
samorządu,
 
2.    preferowany staż pracy w jednostkach
 
samorządowych,
 
3.    odpowiedzialność, rzetelność, operatywność,
 
wysoka kultura osobista, umiejętność pracy
 
samodzielnej i w zespole,
 
4.    zdolność analitycznego myślenia,
 
5.    zaangażowanie i kreatywność.
ZAKRES STANOWISKA 
PRACY
Zadania główne, pomocnicze, okresowe
 
1.  prowadzenie spraw organizacyjnych,
 
2.  prowadzenie ewidencji księgozbioru biurowego
 
i archiwum,
 
3. opracowywanie projektów regulaminów,
 
instrukcji itp.,
 
4. prowadzenie korespondencji,
 
5. współpraca z organami  zatrudnienia i
 
emerytalno-rentowymi,
 
6. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 
7.  udział w spisach inwentaryzacyjnych,
 
8. prowadzenie zamówień publicznych,
 
9. prowadzenie spraw związanych z
 
zatrudnianiem, zwalnianiem,
 
przeszeregowaniem  i nagradzaniem
 
pracowników,
 
10. opracowywanie planów urlopów i
 
Prowadzenie ewidencji wykorzystywania
 
urlopów, opracowywanie planów szkoleń,
 
11. prowadzenie  dokumentacji  pracowników
 
w zakresie spraw osobowych,
 
12. prowadzenie spraw związanych  z
 
dokształcaniem i doskonaleniem  zawodowym.
 
13. sporządzanie sprawozdań statystycznych w
 
ramach wykonywanych zadań,
 
14. prowadzenie i rozliczanie kart drogowych.
WYMAGANE DOKUMENTY
1.   List motywacyjny,
 
2.   życiorys – curriculum vitae opatrzone klauzulą
 
„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla
 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
 
3.   kserokopie świadectw pracy,
 
4.   kserokopie świadectw lub dyplomów
 
potwierdzających wykształcenie,
 
5.   kserokopie innych dokumentów,
 
potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
 
6.   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 
szkoleniach,
 
7.   oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby
 
ubiegającej się o zatrudnienie– załącznik
 
Nr 1 do Regulaminu,
 
8.   oświadczenie kandydata, że nie był skazany
 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, i że
 
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 
korzysta z pełni praw publicznych  -
 
załącznik Nr 2 do Regulaminu.
MIEJSCE PRACY
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych,
 
Biuro Zespołu, ul. Szarych Szeregów 14,
 
76-200 Słupsk
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 18 marca 2011 r. Decyduje data wpływu aplikacji do Biura. 
Dokumenty należy składać z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 7/11”.
 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
O terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.
 
Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do konkursu  i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 
22-03-2011
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 informuje, że warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjno- organizacyjnych  nr 7/2011 z dnia 7 marca  2011r.  spełniają następujące osoby:
 
1.            Pani Aleksandra Wojtczyk zamieszkała w Główczycach,
 
2.            Pani Milena Miller zamieszkała w Słupsku,
 
3.            Pani Anna Winiarczyk zamieszkała w Słupsku,
 
4.            Pani Ewa Dudurak zamieszkała w Słupsku,
 
5.            Pani Katarzyna Jabłońska zamieszkała w Słupsku,

 

6.            Pani Joanna Dobosz zamieszkała w Słupsku

 


Data publikacji: 07.03.2011 (10:18)Data aktualizacji: 22.03.2011 (13:45)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 3869
22 mar 2011 (13:45)Rafał Świętochowski»Referent ds. administracyjno-organizacyjnych
07 mar 2011 (10:18)Rafał Świętochowski»Referent ds. administracyjno-organizacyjnych

Przejdź do góry strony