Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Kierownik Oddziału PZPK w Słupsku – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

 Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
 
Kierownik Oddziału PZPK w Słupsku – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” – główny specjalista ds. ochrony przyrody
 
Oferta nr 1/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1.    wykształcenie: wyższe na kierunku:
 
architektura krajobrazu, biologia, etnologia,
 
geografia, geologia, gospodarka przestrzenna,
 
leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona
 
środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub
 
turystyka i rekreacja,
2.    doświadczenie: 3 lata pracy w ochronie
 
przyrody, jednostkach badawczo-rozwojowych,
 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
 
Państwowe lub w ochronie środowiska,
 
3.    znajomość oraz umiejętność interpretacji
 
przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody 
i ochrony środowiska,
 
4.    znajomość zasad funkcjonowania samorządu
 
województwa i kompetencji jego organów oraz
 
przepisów dotyczących finansów publicznych,
 
5.    dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w
 
pozyskiwaniu środków finansowych
 
pozabudżetowych,
 
6.    koordynowanie przynajmniej 3 projektami z
 
zakresu czynnej ochrony przyrody,
 
7.    prawo jazdy kategorii B,
 
8.    umiejętność organizacji pracy i kierowania
 
zespołem pracowników,
 
9.    biegła obsługa komputera (Pakiet Office),
 
10.  niekaralność za przestępstwa popełnione
 
umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub
 
umyślne przestępstwo skarbowe,
 
11.   nieposzlakowana opinia,
 
12.   pełna zdolność do czynności prawnych oraz
 
korzystania z pełni praw publicznych,
 
13.   obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
 
ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
 
samorządowych /Dz.U. z 2008 r. Nr.223, poz.
 
1458/.
WYMAGANIA DODATKOWE
1.     znajomość i doświadczenie w użytkowaniu
 
programów GIS,
 
2.     znajomość środowiska przyrodniczego Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”,
 
3.     znajomość języków obcych,
 
4.     odpowiedzialność, rzetelność, operatywność,
 
wysoka kultura osobista, umiejętność pracy
 
samodzielnej i w zespole, zdolność
 
analitycznego myślenia, odporność na stres.
ZAKRES STANOWISKA 
PRACY
1.kierowanie i nadzorowanie działalności podległego Oddziału Zespołu w Słupsku,
 
2. nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych przydzielonych Oddziałowi,
 
3. wykonywanie przy pomocy podległych pracowników merytorycznych zadań zakresu ochrony: przyrody, środowiska, krajobrazu i wartości kulturowych, edukacji ekologicznej oraz turystyki i rekreacji na terenie podległego Oddziału,
 
4. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez podległych pracowników,
 
5. współdziałanie z innymi komórkami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień miedzy nimi.
WYMAGANE DOKUMENTY
1.   list motywacyjny,
 
2.   życiorys – curriculum vitae opatrzone klauzulą
 
„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla
 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.   z
 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
 
3.   kserokopie świadectw pracy,
 
4.   kserokopie dyplomów potwierdzających
 
wykształcenie,
 
5.   kserokopie innych dokumentów,
 
potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
 
6.   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 
szkoleniach,
 
7.   oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby
 
ubiegającej się o zatrudnienie– załącznik
 
Nr 1 do Regulaminu,
 
8.   oświadczenie kandydata, że nie był skazany
 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, i że
 
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 
korzysta z pełni praw publicznych  -
 
załącznik Nr 2 do Regulaminu.
MIEJSCE PRACY Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział w Słupsku – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 16 lutego 2011 r. Decyduje data wpływu aplikacji do Biura. 
Dokumenty należy składać z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 1/11”.
 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
O terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.
 
Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do konkursu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

21-02-2011r.
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Szarych Szeregów 14 informuje, że warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownik Oddziału PZPK w Słupsku – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” – główny specjalista ds. ochrony przyrody nr 1/2011 z dnia 3 lutego 2011r.  spełniają następujące osoby:
 
1. Pan Marcin Miller zamieszkały w Słupsku

Data publikacji: 03.02.2011 (19:30)Data aktualizacji: 21.02.2011 (10:46)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 3887

Przejdź do góry strony